فروشگاه لبنیات پاک

جذب نمایندگی

فرم جذب نمایندگی لبنیات پاستوریزه پاک


اشخاص حقیقی یا حقوقی که تمایل به دریافت نمایندگی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک دارند، میتوانند از طریق فرم زیر درخواست خود را ثبت نمایند.
درخواست توزیع
سابقه توزیع و فروش لبنیات یا بستنی
مدت توزیع و فروش لبنیات یا بستنی
مدت توزیع و فروش غیر لبنیات بستنی
سردخانه زیر صفر
سردخانه بالای صفر
خودرو یخچالدار
تحت خودرو یخچالدار تحت اختیار
تیم فروش
تعداد بازاریاب